Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch

  • Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch
  • am Donnerstag, den 16.03.2023 um 19.00 Uhr
  • im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch