Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch

  • Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch
  • am  Donnerstag, 21. März 2024 um 19.00 Uhr
  • im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch